Für jeden Vovinam - Việt Võ Đạo - Schüler gelten:

10 ĐIỀU TÂM NIỆM 10 PRINZIPIEN
 1. Việt võ đạo sinh (VVĐS) nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
 2. VVĐS nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.
 3. VVĐS đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
 4. VVĐS tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
 5. VVĐS tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
 6. VVĐS chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
 7. VVĐS sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
 8. VVĐS kiện toàn một ý chí đanh thép, nỗ lực tự thân cầu tiến.
 9. VVĐS sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
 10. VVĐS tự tín, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn tự kiểm để tiến bộ.


 1. Streben nach der höchstmöglichen Stufe der Kampfkunst, um dem Volk und der Menschheit zu dienen.
 2. Stetige Pflege und Weiterentwicklung des Vovinam und Aufbau von jungen Generationen des Việt Võ Đạo.
 3. Respekt vor den Meistern und Trainern, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern.
 4. Strikte Einhaltung der Disziplin, Wahrung der Ehre des Kampfkünstlers.
 5. Toleranz gegenüber anderen Kampfkünsten! Anwendung der Kampfkunst nur im Falle der Verteidigung und zum Schutz der Gerechtigkeit.
 6. Weiterbildung zur Geistes- und Tugendpflege.
 7. Ehrliche, aufrichtigte, großzügige und natürliche Lebensführung.
 8. Stärkung des Willens; Streben nach Perfektion.
 9. Aneignung von Strebsamkeit, Ausdauer, Zielstrebigkeit und Tüchtigkeit.
 10. Bildung von Selbstvertrauen und Willen, aber auch Bescheidenheit, Toleranz und Selbstkritik.