Hệ Thống Đẳng Cấp - Gürtelsystem

Môn Sinh - Schülerstufe
Trình Ðộ - Grad Ðai - Gürtel Thời Gian Tập - Dauer
Tự Vệ Nhập Môn
Schüleranwärter
6 Tháng
6 Monate
Sơ Ðẳng
Schüler
6 Tháng
6 Monate
Sơ Ðẳng Đệ I Cấp
Schüler I Cap
1 Năm
1 Jahr
Sơ Ðẳng Đệ I Cấp
Schüler II Cap
1 Năm
1 Jahr
Sơ Ðẳng Đệ III Cấp
Schüler III Cap
1 Năm
1 Jahr

Huấn Luyện Viên - Trainerstufe
Trình Ðộ - Grad Ðai - Gürtel Thời Gian Tập - Dauer
Trung Ðẳng
Trainer-Anwärter
2 Năm
mind. 2 Jahre
Trung Ðẳng Đệ I Cấp
Trainer I Cap (= 1. Dan)
2 Năm
mind. 2 Jahre
Trung Ðẳng Đệ II Cấp
Trainer II Cap (= 2. Dan)
2 Năm
mind. 2 Jahre
Trung Ðẳng Đệ III Cấp
Trainer III Cap (= 3. Dan)
3 Năm
mind. 3 Jahre

Võ Sư - Meisterstufe
Trình Ðộ - Grad Ðai - Gürtel Thời Gian Tập - Dauer
Cao Ðẳng
Meister (= 4. Dan)
4 Năm
mind. 4 Jahre
Cao Ðẳng Đệ I Cấp
Meister I Cap (= 5. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre
Cao Ðẳng Đệ II Cấp
Meister II Cap (= 6. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre
Cao Ðẳng Đệ III Cấp
Meister III Cap (= 7. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre
Cao Ðẳng Đệ IV Cấp
Meister IV Cap (= 8. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre
Cao Ðẳng Đệ V Cấp
Meister V Cap (= 9. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre
Cao Ðẳng Đệ VI Cấp
Meister VI Cap (= 10. Dan)
5 Năm
mind. 5 Jahre

Chưởng Môn - Patriarch

Trình Ðộ - Grad Ðai - Gürtel Thời Gian Tập - Dauer
Thượng Đẳng
Patriarch
Vô Định
Unendlich