Mục đích & Tôn chỉ Vovinam - Việt Võ Đạo

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO không phải là một đoàn thể chính trị. Tuy nhiên, người môn sinh VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO cần phải học tập và tìm hiểu các vấn đề chính trị cũng như các vấn đề kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học… nhất là phải nhận định rõ chiều đi của lịch sử thế giới và hướng tiến của lịch sử dân tộc.

Với tư cách là một công dân, người môn sinh VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO có quyền họat động chính trị tùy theo ý thức và khuynh hướng của riêng mình, nhưng không ai được phép nhân danh Môn Phái để mưu cầu cho những mục đích riêng tư.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO chủ trương một nền giáo dục dựa trên các tiêu hướng: Dân tộc, Nhân bản, Khai phóng và Thực dụng. Do đó VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO thể hiện một tinh thần Hòa Đồng và Hợp Tác cao rộng. Nói cách khác VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO triệt để chống lại mọi sự kỳ thị, phân ly, áp bức và nô lệ hóa con người dưới bất cứ hình thức nào.

Trong hệ thống tổ chức, VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO không phân biệt đảng phái, tôn giáo, chủng tộc và giai cấp xã hội. Tuy được hình thành bằng các kỷ thuật và tinh thần võ đạo truyền thống Việt Nam, VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO không có biên giới và là một công trình sáng tạo của dân tộc Việt Nam để đóng góp vào tiến trình văn minh của nhân lọai. Vì vậy trong VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO chỉ có một thứ tình cao cả, đó là tình Võ Đạo phát sinh từ sự hiểu biết và ý thức của những Con Người toàn diện.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO là một con đường Sinh Động, phải đi thật xa, thật dài và thật sâu rộng vào mọi tầng lớp của xã hội để làm một chất xúc tác, hòa điệu và thăng hoa thành cái uyên nguyên, cốt tủy của sự sống, lưu hành mãi trong dòng miên sinh của nhân lọai.

Công thức cụ thể mà các môn sinh VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO phải triệt để áp dụng là: SỐNG - ĐỂ NGƯỜI KHÁC SỐNG - SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC. Vì thế chúng ta phải dang rộng vòng tay để đón nhận mọi người, đón nhận ngay cả những người xa lạ không mang cùng màu áo với chúng ta, bằng một thứ tình Võ Đạo cao cả và bằng cả sự trìu mến.

Mẫu người lý tưởng VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO phải là một Con Người Toàn Diện. Trong đời sống thực tế, con người đó phải có khả năng đa dụng, có ý thức và óc sáng tạo, có lòng khoan dung, từ ái, có tinh thần yêu việc và dấn thân. Con người đó phải làm được tất cả mọi việc bằng tay chân và tim óc, phải là một con người dũng cảm và quyết tâm, dám hy sinh cho đại nghĩa và cho lý tưởng của mình.

MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ

Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO họat động nhằm 3 mục đích:

  1. Bảo tồn, chấn hưng và phát triển Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO do Cố Võ Sư NGUYỄN LỘC sáng tạo vào năm 1938. VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO nêu cao tinh thần truyền thống bất khuất của dân tộc, khai thác trọn vẹn hai phần CƯƠNG và NHU của con người và phối hợp mọi tinh hoa võ thuật đã có trên thế giới.
  2. Sưu tầm, nghiên cứu và phát minh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền võ thuật VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO mỗi ngày một phong phú và tiến bộ.
  3. Huấn luyện môn sinh trên ba phương diện: Thể lực, Võ thuật và Tinh thần võ đạo.

Về Võ lực: Môn Phái sẽ luyện tập cho môn sinh có một thân hình rắn chắc, vững vàng; một sức lực mạnh mẽ dẻo dai để có thể bền bĩ chịu đựng trước mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh tật, giữ cho thân thể luôn luôn tráng kiện và lành mạnh.

Về Võ thuật: Môn Phái sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỷ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẳn sàng bênh vực lẽ phải.

Về Tinh thần võ đạo: Môn Phái sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc và nhân lọai.

Để thực hiện 3 mục đích nêu trên, Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO chủ trương họat động theo 5 tôn chỉ dưới đây:

  1. Mọi họat động của Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO đều dựa trên một nền tảng vững chắc: lấy CON NGƯỜI làm cứu cánh, lấy ĐẠO HẠNH làm phương châm, lấy KỶ THUẬT và Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG làm phương tiện.
  2. Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của Môn Phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự Môn Phái, phục vụ Dân Tộc và Nhân lọai.
  3. Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.
  4. Họat động của Môn Phái không có tính cách chính trị và tôn giáo.
  5. Môn Phái VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO luôn luôn tôn trọng các võ phái khác.


↑ Về đầu trang